Regulamin korzystania z placu rekreacyjnego

1. Plac przeznaczony jest na zabawę i rekreację uczniów klas 0 – VI.

2. Plac zabezpieczony jest furtką i zamykany.

3. Codziennie do godz.8:30 teren placu jest sprawdzony przez wyznaczonego pracownika obsługi, który sprawdza stan techniczny zamontowanych na stałe urządzeń, stan opłotowania i terenu zielonego. Każdorazowo, po sprawdzeniu, pracownik dokonuje wpisu do odpowiedniego zeszytu znajdującego się w portierni szkoły, odnotowując fakt, że teren został sprawdzony i sprzęt rekreacyjny jest sprawny.

4. Pracownik obsługi wydaje nauczycielowi klucz do placu w przypadku wpisu ,,stan prawidłowy”.

5. Na placu może przebywać tylko jeden oddział uczniów.

6. Podczas korzystania z placu uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela i wypełniają jego polecenia. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci oraz przestrzeganie zasad regulaminu. 

7. Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego znajdującego się na terenie placu. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Przed każdorazowym wejściem na plac nauczyciel przypomina uczniom zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego oraz bezpiecznego poruszania się po placu.

9. Za celowe szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają rodzice.

10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń znajdujących się na placu należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, który przekazuje uwagi do sekretariatu szkoły.

11. Na terenie placu zabrania się:

- zaśmiecania terenu,

- wchodzenia na górne elementy konstrukcji obiektów,

- grania w piłkę i inne gry zespołowe,

- jazdy na rowerze lub innym sprzęcie sportowym

- biegania pomiędzy przyrządami